نمایه نویسندگان

ا

  • اباذری، یوسف بازنمایی مفهوم ‹‹غرب›› در نشریات دانشجویی [دوره 26، شماره 26، 1384]
  • ازکیا، مصطفی بررسی های جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر [دوره 26، شماره 26، 1384]
  • افشارکهن، جواد بررسی الگوهای دگرگونی ساختاری (با تأکید بر کارگزاران عاملان دگرگونی ساختاری) [دوره 26، شماره 26، 1384]

ت

  • توسلی، غلامعباس مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی [دوره 26، شماره 26، 1384]

ج

ل

م

  • معتمدی، عبدالله بررسی عوامل مرتبط به نگهداشت نیروهای متخصص در مناطق محروم [دوره 26، شماره 26، 1384]
  • میلانی، ندا بازنمایی مفهوم ‹‹غرب›› در نشریات دانشجویی [دوره 26، شماره 26، 1384]
  • منتظرقائم، مهدی سیاست های دریافت برنامه های تلوریونی ماهواره ای در کشورهای آسیاسی: درس های مقابله و بهره وری برای ایران [دوره 26، شماره 26، 1384]
  • موسوی، مرضیه مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی [دوره 26، شماره 26، 1384]

ه

  • هاشمی، سیدضیاء تعارض نفع فردی و نفع جمعی (دوراهی اجتماعی) و عوامل موثر بر آن [دوره 26، شماره 26، 1384]

ی