کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
نقش اعتمادسازی در افزایش مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی

دوره 29، شماره 0، بهمن 1385

سیدعلیرضا حسینی بهشتی؛ حسین هادوی


شکل‏گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن

دوره 28، شماره 2، آذر 1385

محمدجواد ناطق‏پور؛ سیداحمد فیروزآبادی


بررسی های جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر

دوره 26، شماره 26، دی 1384

مصطفی ازکیا؛ حسین ایمانی جاجرمی