نویسنده = غلامعباس توسلی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی گفتمان های غالب در بحث جهانی شدن

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385

غلامعباس توسلی


3. هویت های جمعی و جهانی شدن

دوره 24، شماره 24، دی 1383

غلامعباس توسلی؛ یار محمد قاسمی


5. ایرانشناسی مارکس گرا ضرورت بازاندیشی

دوره 1، شماره 21، مهر 1382

غلامعباس توسلی؛ حمید عبداللهی


7. معرفی و نقد کتاب

دوره 8، شماره 8، دی 1375

غلامعباس توسلی


10. نقد کتاب ‹‹مفاهیم اساسی جامعه شناسی››

دوره 2، شماره 0، تیر 1370

ماکس وبر؛ غلامعباس توسلی؛ احمد صدارتی


11. نظریه های جامعه شناسی

دوره 2، شماره 0، تیر 1370

غلامعباس توسلی