دوره و شماره: دوره 11، شماره 11 - شماره پیاپی 1186، تیر 1377 
مردم شناسی کاربردی و استعمار

رالف گریلو ، روآلن؛ نعمت الله فاضلی