دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1156، دی 1356 
بازشناخت اراده عمومی

آنتوان ستوتزل؛ عبدالحسین نیک گوهر