نویسنده = اباذری، یوسف
تعداد مقالات: 6
1. بازنمایی مفهوم ‹‹غرب›› در نشریات دانشجویی

دوره 26، شماره 26، دی 1384

یوسف اباذری؛ ندا میلانی


2. رویکردهای نظری خرید : از جامعه شناسی تا مطالعات فرهنگی

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384

یوسف اباذری؛ عباس کاظمی


4. حل مسئله

دوره 1، شماره 21، مهر 1382

یوسف اباذری


6. کلانشهر و حیات ذهنی

دوره 3، شماره 0، فروردین 1372

گئورگ زیمل؛ یوسف اباذری