نمایه نویسندگان

ت

  • توکل، محمد بررسی مدلهای سنجش عملکرد مدیریت محلی با تأکید بر مدیریت سازمانهای شهری و روستایی در ایران [دوره 15، شماره 2، 1387]

ج

ح

  • حاضری، علی محمد چرخش فرهنگی در قلمرو مطالعات انقلاب‏های اجتماعی با تاکید بر انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 2، 1387]
  • حمیدی، نفیسه زنان سرپرست خانوار و آسیب‏های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1387]

ش

  • شوقی، لقمان بررسی رضامندی مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران بزرگ [دوره 15، شماره 2، 1387]

ع

  • عاملی، محمد چرخش فرهنگی در قلمرو مطالعات انقلاب‏های اجتماعی با تاکید بر انقلاب اسلامی [دوره 15، شماره 2، 1387]
  • عبداللهی، محمد اسکان عشایر و توسعه و بهبود حیات اجتماعی آنان در ایران [دوره 15، شماره 2، 1387]

ک

  • کچویان، حسین نظریه جهانی‏شدن ترکیبی مسأله‏ساز از دو کلان ـ روایت تاریخ تجدد [دوره 15، شماره 2، 1387]

م

  • معیدفر، سعید زنان سرپرست خانوار و آسیب‏های اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1387]
  • موسایی، میثم بررسی رضامندی مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران بزرگ [دوره 15، شماره 2، 1387]