نویسنده = حمید عبداللهیان
روایت شناسی: موارد خاصی از بازاندیشی خویشتن زنانه در ایران

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385

حمید عبداللهیان؛ نفیسه حمیدی؛ مهدی فرجی


تبیین قشربندی اجتماعی

دوره 20، شماره 0، آذر 1381

هوشنگ نایبی؛ حمید عبداللهیان