نویسنده = حاضری، علی محمد
تعداد مقالات: 3
2. رویکردهای متفاوت در مطالعه فرهنگ با تاکید بر بعد روش شناختی

دوره 20، شماره 0، آذر 1381

علی محمد حاضری؛ مصطفی مهر آئین


3. بررسی عوامل مؤثر بر وحدت نخبگان در حوزه فرهنگ

دوره 17، شماره 17، تیر 1380

علی محمد حاضری؛ یحیی بابایی