نمایه نویسندگان

ا

 • ارمکی، تقی آزاد سهم جلال آل احمد در شکل گیری پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ایران (پژوهشی در جامعه شناسی و مردم شناسی ادبیات) [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • اشکوری، کاظم سادات اشاره ای به مردم شناسی در ادبیات مکتوب و ادبیات شفاهی [دوره 11، شماره 11، 1377]

ب

 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید انسان شناسی به زبانهای خارجی [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • بلوکباشی، علی تعزیه خوانی سازگاری وناسازگاری با ساختار فرهنگی جامعه [دوره 11، شماره 11، 1377]

ث

 • ثریا، سید مهدی مردم شناسی کاربردی و کاربرد مردم شناسی [دوره 11، شماره 11، 1377]

خ

 • خانقاه، اصغر عسکری سهم جلال آل احمد در شکل گیری پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ایران (پژوهشی در جامعه شناسی و مردم شناسی ادبیات) [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • خانقاه، اصغر عسکری انسان شناسی کاربردی و آینده انسان شناسی [دوره 11، شماره 11، 1377]

ر

ف

 • فاضلی، نعمت الله مردم شناسی کاربردی و استعمار [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • فکوهی، ناصر کاربرد انسان شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه [دوره 11، شماره 11، 1377]

ک

 • کوثری، مسعود کفایت نظری مفاهیم در انسان شناسی ایران [دوره 11، شماره 11، 1377]
 • کوهستانی، پویا معرفی کتابهای جدید مردم شناسی به زبان فارسی [دوره 11، شماره 11، 1377]

م

 • مقصودی، منیژه ارزیابی وضعیت کنونی مردم شناسی در ایران [دوره 11، شماره 11، 1377]

ن