کلیدواژه‌ها = روش تحقیق کیفی
الگوی سنجش عملکرد حکومت‏های محلی در ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1387

حسین ایمانی جاجرمی


بررسی های جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر

دوره 26، شماره 26، دی 1384

مصطفی ازکیا؛ حسین ایمانی جاجرمی


بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی

دوره 20، شماره 0، آذر 1381

محمد جلال عباسی شوازی؛ پیتر مکدونالد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ زینب کاوه فیروز