نویسنده = مصطفی ازکیا
بررسی های جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر

دوره 26، شماره 26، دی 1384

مصطفی ازکیا؛ حسین ایمانی جاجرمی


معرفی کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی

دوره 7، شماره 7، دی 1373

جی. بی. چیتامبار؛ مصطفی ازکیا؛ سیدمجید حسینی زاد؛ احمد حجاریان