نویسنده = صالحی، صادق
تعداد مقالات: 3
2. بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان

دوره 18، شماره 18، دی 1380

محمود شارع پور؛ صادق صالحی؛ محمد فاضلی


3. بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی

دوره 14، شماره 14، دی 1378

صادق صالحی؛ قربانعلی ابراهیمی