نمایه نویسندگان

ب

 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [9و10، شماره 0، 1376]

ت

 • تبریزی، علیرضا محسنی معرفی و نقد (نظریه ها در روان شناسی اجتماعی) [9و10، شماره 0، 1376]
 • ترغیبی، شاهرخ معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی [9و10، شماره 0، 1376]
 • توسلی، غلامعباس زندانیان و مسأله مشارکت نتایج یک تحقیق [9و10، شماره 0، 1376]
 • توکل، محمد "گذار" و "وابستگی": دو مسأله در توسعه تکنولوژیک با مراجعه خاص به جامعه صیادی استان هرمزگان [9و10، شماره 0، 1376]

خ

ز

 • زند، مهناز تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی کودکان و نوجوانان بی سرپرست شده در زلزله شهر رودبار [9و10، شماره 0، 1376]

س

 • سرائی، حسن مرحله اول گذار جمعیتی ایران [9و10، شماره 0، 1376]
 • سرحدی، فریده روش کیفی و چند وجهی روش مناسب برای مطالعه زندگی زنان روستایی ایران [9و10، شماره 0، 1376]

ق

 • قریشی، پروین روش کیفی و چند وجهی روش مناسب برای مطالعه زندگی زنان روستایی ایران [9و10، شماره 0، 1376]

م

 • میرزایی، محمد استفاده از احتمال بقاء مرکب در محاسبه امید زندگی مشترک [9و10، شماره 0، 1376]
 • مشکانی، دکتر زهرا سادات بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی [9و10، شماره 0، 1376]
 • مشکانی، دکتر محمدرضا بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی [9و10، شماره 0، 1376]
 • مشکانی، زهرا سادات بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی [9و10، شماره 0، 1376]
 • مشکانی، محمدرضا بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی [9و10، شماره 0، 1376]
 • مطیع، ناهید روش کیفی و چند وجهی روش مناسب برای مطالعه زندگی زنان روستایی ایران [9و10، شماره 0، 1376]