نویسنده = ������������ �������� �������� ����������