دوره و شماره: دوره 14، شماره 14 - شماره پیاپی 1109، دی 1378