نویسنده = پرستش، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. ادبیات داستاانی و سرنوشت جامعه شناسی در ایران

دوره 3، شماره 23، شهریور 1383

تقی آزاد ارمکی؛ شهرام پرستش