نویسنده = وثوقی، منصور
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات نظری و مفهومی در نظریات جمعیت شناسی و توسعه روستایی

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384

محمد میرزایی؛ منصور وثوقی؛ محسن ابراهیم پور