نویسنده = زاده، علیرضا حسن
تعداد مقالات: 1
1. فوتبال و فردیت فرهنگ ها

دوره 19، شماره 19، تیر 1381

اصغر عسکری خانقاه؛ علیرضا حسن زاده