نویسنده = بهار، مهری
تعداد مقالات: 2
1. نذر و هویت اجتماعی زنان

دوره 24، شماره 24، دی 1383

مهری بهار


2. ابژه تغییر مراسم دینی

دوره 20، شماره 0، آذر 1381

مهری بهار؛ پیر رب