نویسنده = ملاسرایی، محمد علی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهش مردم شناختی درباره نقش سگ در زندگی ایل بویر احمد

دوره 1، شماره 21، مهر 1382

محمد علی محمدی ملاسرایی؛ سید هاشم موسوی دیزکوهی