نویسنده = قاسمی، یارمحمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نحوة مدیریت توسعه در ایران

دوره 16، شماره 1، شهریور 1387

یارمحمد قاسمی