نویسنده = حسینی، سیدمحمود نجاتی
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر نظریه شهروندی گفت و گویی در فلسفه سیاسی هابرماس

دوره 29، شماره 0، بهمن 1385

سیدمحمود نجاتی حسینی؛ عباس منوچهری