نویسنده = کمالی، محمد شریف
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کوررنگی در شش گروه ایرانی

دوره 15، شماره 15، تیر 1379

اصغر عسکری خانقاه؛ محمد شریف کمالی


2. انسان شناسی خطوط پوستی در جمعیتهای ایرانی

دوره 7، شماره 7، دی 1373

اصغر عسکری خانقاه؛ محمد شریف کمالی