نویسنده = بابایی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر وحدت نخبگان در حوزه فرهنگ

دوره 17، شماره 17، تیر 1380

علی محمد حاضری؛ یحیی بابایی