نویسنده = جاجرمی، حسین ایمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی های جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر

دوره 26، شماره 26، دی 1384

مصطفی ازکیا؛ حسین ایمانی جاجرمی