نمایه نویسندگان

ا

 • ایزدی جیران، اصغر بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران [دوره 17، شماره 36، 1389]

ب

 • بابایی، مینا نقض هنجارهای فرهنگ رسمی و سنتی و دلالت های مقاومتی آن [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • باستانی، سوسن مروجان رفتارهای دینی: مطالعه موردی جمع های با رویکرد روان شناسی و عرفان [دوره 17، شماره 36، 1389]

ح

 • حسن زاده، داوود بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران [دوره 17، شماره 36، 1389]

خ

 • خسروی، بهناز مروجان رفتارهای دینی: مطالعه موردی جمع های با رویکرد روان شناسی و عرفان [دوره 17، شماره 36، 1389]

د

ر

 • رضاپور، آرش بازنمایی شهر از دیدگاه انسان شناختی در میدان ادبی ایران در آثار غلامحسین ساعدی [دوره 17، شماره 36، 1389]

س

ش

 • شریعتی، سارا مروجان رفتارهای دینی: مطالعه موردی جمع های با رویکرد روان شناسی و عرفان [دوره 17، شماره 36، 1389]

ص

 • صادقی فسایی، سهیلا بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر ترس از جرم در میان زنان شهر تهران [دوره 17، شماره 36، 1389]

ع

 • عبداللهی، محمد هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق [دوره 17، شماره 36، 1389]

ف

 • فیاض، ابراهیم گونه شناسی هیئت های زنانه در تهران [دوره 17، شماره 36، 1389]
 • فرخ نیا، رحیم بازنمایی شهر از دیدگاه انسان شناختی در میدان ادبی ایران در آثار غلامحسین ساعدی [دوره 17، شماره 36، 1389]

ق

 • قادر زاده، امید هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق [دوره 17، شماره 36، 1389]

ک

 • کاظمی، عباس گونه شناسی هیئت های زنانه در تهران [دوره 17، شماره 36، 1389]

م

 • میر حسینی، زهرا بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر ترس از جرم در میان زنان شهر تهران [دوره 17، شماره 36، 1389]