بازنمایی مفهوم ‹‹غرب›› در نشریات دانشجویی

نویسندگان

چکیده

سؤال اساسی این پژوهش چگونگی ‹‹بازنمایی›› مفهوم ‹‹غرب››در مقالات دانشجویی است. این تحقیق با هدف دستیابی به دلالت های مفهوم ‹‹غرب›› و صورتبندی گفتمان های گوناگون حول این مفهوم انجام شده است. بدین منظور مقالاتی از نشریات دانشجویی در فاصله سال های 78 – 82 بررسی شده اند. چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از دیدگاه گفتمانی فوکو و استفاده از نظریات ادوار سعید پیرامون گفتمان شرق شناسی است. روشی که در این تحقیق استفاده روش تحلیل گفتمان است.
یافته های پژوهشی معرف سه گفتمان ‹‹بنیادگرایی››‘ ‹‹دگرخواهانه›› و ‹‹ملی گرایانه›› بوده که در هریک مفهوم ‹‹غرب›› به گونه ای متفاوت بازنمایی شده است. با این حال نتایج تحقیق نشان می دهد که در سه گفتمان مذکور صرفنظر از تفاوت های آن ها در بازنمایی مفهوم ‹‹غرب›› تفاوت ماهوی میان ‹‹ما›› و ‹‹آن ها›› یعنی ‹‹غرب›› پیش فرض اولیه تلقی شده است.

کلیدواژه‌ها