تغییرات خانواده و کاهش بارورری در ایران مطالعه موردی استان یزد

نویسندگان

چکیده

باروری در ایران در سه دهه گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است اگر چه تحقیقات متعددی در زمینه تحولات باروری در ایران انجام شده اما تاکنون رابطه تغییرات خانواده و براروری کمتر مد نظر محققین قرار گرفته است این پزوهش با استفاده از چارچوب نهادی تحلیل بارور ی تاثیر ابعاد و تغییرات خانواده بر نگرش ها و رفتار های بارورریز را با ارائه مطالعه ای مرودی از استان یزد مورد بررسی قرار می دهد منبع اصلی داده های این مقاله داده هالی طرح ببررسی تحولات باروری در ایران ست و از سیار داده های موجود در این زمینه نیز استفاده شده است نتایج مطالعه نشان می دهد که طی چند دهه اخیر تغییرات سریعی در رفتار ها و نگشرهای باروری رخ داده است بافت سنتی خانواده نیز امیزه ای از تداوم و تغییر را تجربه کرده است سرعت شدید کاهش باوری را نمی توان به تغییر اشکال سنتی خانواده ارتباط داد یرا کاهش سریع باروری ار نمی توان به تغییر اشکال سنتی خانواده ارتباط داد زیرا کاهحش سریع با روری ملازم با تحولات سریع در عناصرسنتی حیات خانواده نبوده و بر خلاق پیش بینی های قبلی بخری از صاحب نظران نوعی همگراییخطی به سمت مدل خانواده هسته ای غربی صورت نگرفته است .

کلیدواژه‌ها