نویسنده = ایزدی جیران، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران

دوره 17، شماره 36، تیر 1389

داوود حسن زاده؛ اصغر ایزدی جیران