نویسنده = باستانی، سوسن
تعداد مقالات: 2
1. مروجان رفتارهای دینی: مطالعه موردی جمع های با رویکرد روان شناسی و عرفان

دوره 17، شماره 36، تیر 1389

سوسن باستانی؛ سارا شریعتی؛ بهناز خسروی