نویسنده = نژاد، جواد صفی
تعداد مقالات: 1
1. نقد کتاب عشایر مرکزی ایران

دوره 2، شماره 0، تیر 1370

بیژن افسرکشمیری؛ جواد صفی نژاد