نویسنده = ادیبی، ترجمه: حسین
تعداد مقالات: 1
1. طبقات بورژوا و کارگر در ایران در اوایل قرن بیستم

دوره 3، شماره 0، دی 1356

ز.ز.عبدالله اف؛ ترجمه: حسین ادیبی