نویسنده = ابراهیمی، قربانعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی

دوره 14، شماره 14، دی 1378

صادق صالحی؛ قربانعلی ابراهیمی