نگاهی جدید به مناقشه فردگرایی و جمع‏گرایی در جامعه‏شناسی

نویسنده

چکیده

فردگرایی و جمع‏گرایی از گرایشات تعیین‏کننده‏ای است که در تحلیل کنش‏ها و نگرش‏های اجتماعی نقشی اساسی دارد. این‌ مقاله ‌به ‌بررسی ‌مفهوم ‌دوراهی ‌اجتماعی ‌به عنوان یکی از جدیدترین مفاهیم ارائه شده در مناقشه فردگرایی و جمع‏گرایی می‏پردازد. دوراهی‌ اجتماعی‌ نوع‌ خاصی ‌از تعارض‌ میان ‌نفع ‌جمعی‌ و نفع‌ فردی‌ است‌، که ‌در آن‌ برای ‌هر فرد، صرف‌نظر از انتخاب‌ دیگران‌، بهترین ‌گزینه‌، انتخاب‌ نفع ‌فردی ‌است‌. اما اگر اکثر افراد آن‌ را انتخاب‌کنند، وضعیتی‌ ایجاد خواهد شد که‌ برای‌ همه‌ افراد بدتر از حالتی‌ است‌که‌ در صورت انتخاب گزینه ‌همیارانه ‌یا نفع ‌جمعی، برایشان‌ حادث‌ می‌شد. مسأله ‌دوراهی ‌اجتماعی‌، در نظریه‌ انتخاب ‌عقلانی ‌و با استفاده‌ از نظریه‌ بازی ‌و نظریه ‌تصمیم‌گیری ‌قابل ‌بررسی ‌است‌. از دو منظر متفاوت‌ می‌توان ‌دوراهی‌ اجتماعی ‌را تعریف ‌کرد: هزینه‌های ‌بیرونی ‌و درونی‌، و بازی‌ دو راهی ‌زندانی‌. مهمترین ‌انواع ‌دوراهی ‌اجتماعی‌، دوراهی ‌منابع ‌مشترک‌ و دو راهی‌ کالاهای ‌همگانی‌ است‌. در این‌ مقاله ‌علاوه ‌بر ذکر مثال‌هایی ‌از دوراهی‌ اجتماعی‌، تلاش‌ شده ‌تا با کاوش‌ در این ‌مفهوم ‌و تعاریف ‌ذکر شده ‌در باب‌ آن‌، تعریف و تشریح دقیق و روشنی از مفهوم «دوراهی اجتماعی» ‌ارائه ‌شود و گرایش‏های فردگرایانه و جمع‏گرایانه در واقعیت جامعه مورد تحلیل قرار گیرد. تحلیل دستاوردهای پژوهش‏های صورت گرفته و بررسی قابلیت مفهوم دوراهی اجتماعی در تحلیل گرایش‏های فردگرایانه و جمع‏گرایانه پایان‏بخش مقاله است.

کلیدواژه‌ها