شکاف نسلی یا گسست فرهنگی ( بررسی شکاف نسلی در ایران)

نویسنده

چکیده

در این مقاله نخست مفاهیم شکاف گسست انقطاع وتفاوت نسلی تعریف شده و از این میان مفهوم شکاف نسلی به عنوان رایج ترین مفهوم و مسئله اجتماعی تعیین شده است سپس به نقل از بنگستون سه دیدگاه عمده درباره شکاف و گسست نسلی توضیح داده است 1) دیدگاهی که از وجود شکاف بزرگ حمایت می کند 2) دیدگاهی که در نقطه مقابل شکاف بزرگ را توهم دانسته و آن را ناشی از فریب افکار عمومی از سوی رسانه های عمومی می داند3) دیدگاه سوم دیدگاهی است بین دو دیدگاه پیشین و اعتقاد به وجود گسست و تفاوت انتخابی میان نسل ها دارد در بررسی شکاف نسلی در ایران نیز چهار دیدگاه مطرح شده است 1) دیدگاه کسانی که از وجود شکاف نسلی در ایران دفاع می کنند 2) دیدگاه کسانی که به تفاوت نسلی قائل اند و نه شکاف یا گسست نسلی 3) دیدگاه کسانی که مسئله اصلی را گسست فرهنگی می دانند و نه گسست نسلی و 4) دیدگاه افرادی که با بیم و امید به این پدیده نظر دارند و معتقد ند شرایط فعلی پتانسیل گسترش تفاوت نسلی را تا سر حد شکاف نسلی دارد منوط به اینکه مدیریت صحیح نشود
به منظور آزمون فرضیه ها داده های دو طرح ملی تحول ارزش ها و نگرش ها در سال های 79 و 82 بررسی شده است بر اساس یافته های این دو طرح می توان گفت در هر سه حوزه ارزش ها دینی سیاسی و اجتماعی در برخی زمینه ها تفاوت آشکار یان جوانان و بزرگسالان مشاهده نمی شود و در برخی زمینه ها نه تنها تفاوت زیادی در میان جوانان و بزرگسالان دیده می شود بلکه این تفاوت در طی زمان بیشتر نیز شده است

کلیدواژه‌ها