نویسنده = ���������������� ��������
تغییرات نظری و مفهومی در نظریات جمعیت شناسی و توسعه روستایی

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384

محمد میرزایی؛ منصور وثوقی؛ محسن ابراهیم پور


به یاد آلفرد سووی

دوره 3، شماره 0، فروردین 1372

ناتان کی فیتز؛ محمد میرزایی