نمایه نویسندگان

آ

  • آهویی، ابراهیم محسنی تبعیض سنی: ارزیابی گفتمان سیاست فرهنگی در هویت‏بخشی به جوانان ایرانی [دوره 16، شماره 1، 1387]

ا

  • ازکیا، مصطفی بررسی سرمایه اجتماعی در انواع نظام‏های بهره‏برداری از زمین و عوامل مؤثر بر تبدیل بهره‏برداری‏های دهقانی به تعاونی [دوره 16، شماره 1، 1387]

ت

  • توکل، محمد جامعه‌شناسی معرفت و فرهنگ: تنوع یا تغییر نگرش از کلاسیک به جدید [دوره 16، شماره 1، 1387]
  • توکل، محمد جامعه‌شناسی معرفت و فرهنگ: تنوع یا تغییر نگرش از کلاسیک به جدید [دوره 16، شماره 1، 1387]

د

  • دغاقله، عقیل تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه [دوره 16، شماره 1، 1387]

ط

ف

  • فاضلی، محمد تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه [دوره 16، شماره 1، 1387]
  • فیروزآبادی، سیداحمد بررسی سرمایه اجتماعی در انواع نظام‏های بهره‏برداری از زمین و عوامل مؤثر بر تبدیل بهره‏برداری‏های دهقانی به تعاونی [دوره 16، شماره 1، 1387]

ق

ک

  • کاظمی، عباس تبعیض سنی: ارزیابی گفتمان سیاست فرهنگی در هویت‏بخشی به جوانان ایرانی [دوره 16، شماره 1، 1387]