دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 1812، آذر 1385