دوره و شماره: دوره 17، شماره 17 - شماره پیاپی 1147، تیر 1380