دوره و شماره: دوره 24، شماره 24 - شماره پیاپی 449، دی 1383