نویسنده = بهشتی، سیدعلیرضا حسینی
تعداد مقالات: 1
1. نقش اعتمادسازی در افزایش مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی

دوره 29، شماره 0، بهمن 1385

سیدعلیرضا حسینی بهشتی؛ حسین هادوی