نمایه نویسندگان

ا

 • ازکیا، مصطفی اعتبار تجربی و نظری دیدگاه نوسازی با تاکید بر جامعه قبیله ای – دهقانی منطقه شادگان (خوزستان) [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • ازکیا، مصطفی معرفی کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • اینگولد، ت. ابزارها‘ ذهنها و ماشینها: گذری به فلسفه تکنولوژی [دوره 7، شماره 7، 1373]

ت

 • تبریزی، علیرضا محسنی ملاحظاتی در باب نظریه خودکشی دورکهایم [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • توسلی، غلامعباس نقد تحقیقات شرق شناسی و جامعه شناسی درباره رابطه اسلام و سرمایه داری [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • توکل، محمد پارامترهای فرمی و محتوایی انتقال تکنولوژی : مسأله ای در جامعه شناسی علم و تکنولوژی [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • توکل، محمد معرفی کتاب جامعه شناسی گیدنز [دوره 7، شماره 7، 1373]

ث

 • ثریا، سیدمهدی مشکل بهداشتی و آموزش بهداشت [دوره 7، شماره 7، 1373]
 • ثلاثی، محسن ابزارها‘ ذهنها و ماشینها: گذری به فلسفه تکنولوژی [دوره 7، شماره 7، 1373]

ج

چ

ح

خ

ز

س

ط

 • طالب، مهدی مسائل و موانع جامعه شناختی توسعه روستائی در ایران [دوره 7، شماره 7، 1373]

ف

ک

گ

 • گزنیدو، دیدیه اهمیت بررسی نحوه اشاعه تکنولوژی در مطالعات انسان شناسی [دوره 7، شماره 7، 1373]

م