نمایه نویسندگان

ا

ب

  • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 15، شماره 15، 1379]

خ

  • خانقاه، اصغر عسکری مطالعه کوررنگی در شش گروه ایرانی [دوره 15، شماره 15، 1379]
  • خرسندیار، فرشته گزارش علمی بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 1376 – 1340 [دوره 15، شماره 15، 1379]
  • خزاعی، طاهره گزارش علمی بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 1376 – 1340 [دوره 15، شماره 15، 1379]

د

  • داوودی، پرویز پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش قدرت خرید پول [دوره 15، شماره 15، 1379]

ر

ز

  • زند، مهناز گزارش علمی بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 1376 – 1340 [دوره 15، شماره 15، 1379]

س

ط

ف

ک

م

  • محمودیان، دکتر حسین پژوهشی در زمینه های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری [دوره 15، شماره 15، 1379]
  • موسائی، میثم پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش قدرت خرید پول [دوره 15، شماره 15، 1379]