نمایه نویسندگان

ا

  • اباذری، یوسف مدل مطالعه قومیت و گروههای قوی : بر اساس مطالعه موردی منطقه سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 22، 1382]

پ

  • پاینده، حسین قرائتی نقادانه از رمان کودک در زمان ایان مک اوان [دوره 2، شماره 22، 1382]

ت

ج

  • جمشیدیها، غلامرضا تاملاتی درباره عصبیت ابن خلدون : نگاهی دوباره به جامعه شناسی تاریخی [دوره 2، شماره 22، 1382]

س

ش

  • شکوری، علی بررسی تحرک اجتماعی در نواحی روستائی در بعد از انقلاب [دوره 2، شماره 22، 1382]

ع

  • عاملی، سعید رضا فضای جهانی محلی قدرت و بی قدرتی فرهنگها [دوره 2، شماره 22، 1382]
  • عبداللهیان، حمید تجدید مفهوم سازی شاخص قشربندی اجتماعی : نقدی بر شاخصهای رایج قشربندی اجتماعی [دوره 2، شماره 22، 1382]

گ

  • گودرزی، محسن مدل مطالعه قومیت و گروههای قوی : بر اساس مطالعه موردی منطقه سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 22، 1382]

ل

  • لوکاس، اسکات فراتر از جهان شدن بررسی آمریکا از منظر مرام فرهنگ و شبکه دولت و حوزه خصوصی [دوره 2، شماره 22، 1382]

م

ن

  • نایبی، هوشنگ تجدید مفهوم سازی شاخص قشربندی اجتماعی : نقدی بر شاخصهای رایج قشربندی اجتماعی [دوره 2، شماره 22، 1382]

و

  • وثوقی، منصور یک پارچگی اراضی: تجربه ای ناموفق درچارچوب طرحهای دولتی اما موفق در قالب دانش بومی [دوره 2، شماره 22، 1382]